Výrobce - Dovozce

Externí výrobci šperků

Vinuté perle Glass-Petra.P

Má práce je mým koníčkem;) Zabývám se výrobou skleněných vinutých perel. Při jejich...

Tepané šperky Caroline

Ahoj všem zákazníků i návštěvníkům tohoto užitečného blogu výroba šperků je...

Výroba šperků od Lenky

Ahoj, mé zaměření je především na strojové vyšívání, kterým dokážu vykouzlit různé...

Šperky PK_Handmade

Ahoj, výroba šperků je má vášeň ;) Ruční výrobou šperků se zabývám už od mala, proto...


Návody na výrobu šperků

Výběr vhodného spojovacího kroužku

Nejste si jisti, jaký spojovací kroužek použít k vybrané řetízkovině? Na základě...

Citrín Přívěsek

Výroba přívěsku z tohoto krásného minerálu není nijak složitá. K výrobě nám stačí...

Výroba koženého ocelového náramku

K výrobě tohoto krásného náramku si připravíme následující: Kůži nebo koženku...

Zakončení paměťového drátu

Zakončení paměťového drátu můžeme několika způsoby. Dnes si předvedeme dva...

Výroba náušnic puzetky

Náušnice puzety Na výrobu náušnic si připravíme: Ocelové komponenty pro náušnice-Tyčky...

Pravidla obchodu

Obchodní podmínky – Pravidla obchodu

 

Obchodní podmínky společnosti J+J Style s.r.o., se sídlem V Průčelí 1650/12, 14900 Praha, IČ: 26928400, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170961.

 

Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost J+J Style s.r.o., IČ: 26928400, DIČ: CZ26928400, se sídlem: V Průčelí 1650/12, 14900 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem, oddíl C, vložka170961 (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“);

 

1.    Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil se všemi obchodními podmínkami, včetně podmínek dopravy, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky;

 

2.    Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb);

 

3.    Veškeré objednávky jsou pro obě strany považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů v souladu s ustanovením GDPR;

4.    Kompletní podmínky ochrany osobních údajů jsou k zobrazení zde: PodminkyGDPR20180525.pdf

 

II.

 Uzavření smlouvy

1      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu  

elektronické pošty kupujícího;

2      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky – košíku kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku";

3      Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

·         prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě;

·         zasláním e-mailu na info@chirurgickáocel.com / objednávka musí obsahovat jméno a příjmení, adresu pro zaslání zboží, e-mail a telefon pro informace o dodání zboží, musí zde být uvedeno číslo modelu a počet kusů, v případě oblečení i velikost a barva;

·         telefonicky na číslech +420 608 908 104 / +420 777 009 016;

 

4      Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí;

5      Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem;

 

III

                                             Práva a povinnosti

1      V případě odmítnutí objednávky je prodávající povinen informovat kupujícího emailem o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy;

2      Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu zaslat zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu;

3      Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny;

4      Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků si nese kupující ze svého, a to v ceně, kterou má sjednánu se svým operátorem komunikačních služeb. J+J Style s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká smluvní přepravy;

5      Kupující si je vědom že mu koupí produktu nevznikají žádná práva na používání fotografií a firemních názvů a log;

6      Na veškeré fotografie uveřejněné na e-shopu máme souhlas k užívání, zakoupeny licence, nebo jsou vlastnictví společnosti J+J Style s.r.o. a podléhají autorskému právu. Používání fotografií bez našeho souhlasu je protiprávní a trestné. V případě zájmu o použití našich fotografií nás kontaktujte;

 

IV

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

     závaznými předpisy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

1      Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů;

2      Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

·         na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy;

·         na odstranění vady opravou věci;

·         na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy;

 

V

Informace o zboží a cenách

1      Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží na webových stránkách internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Všechny související poplatky a náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek;

2      Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Zboží ve slevě platí do vyprodání zásob a není časově omezeno;

3      DPH nebude účtováno kupujícím s platnou registrací plátce daně z přidané hodnoty se sídlem a místem dodání v zahraničí, a to jak v zemích EU tak mimo ně. Kupující musí prodávajícímu splnění této podmínky prokázat, přičemž místo registrace kupujícího musí souhlasit s údajem o registraci uveřejněným na webových stránkách systému VIES. Pro nákup zboží v cizích měnách platí přepočet ceny v českých korunách aktuálním kurzem uveřejněným na webových stránkách prodávajícího v den přijetí objednávky.   V ceně jsou obsaženy veškeré poplatky vztahující se k prodávanému zboží, které jsou rovněž uvedeny včetně DPH. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodání zboží;

4      Platnou je ta cena zboží, která byla na webových stránkách prodávajícího zveřejněna v den zaslání objednávky kupujícím;

5      Přehled o výši dopravy se nachází na webových stránkách prodávajícího;

6      Není-li s kupujícím sjednáno jinak, prodávající nepožaduje uhrazení zálohy na kupní cenu zboží;

7      Daňový doklad obdrží kupující při dodání zboží a po uskutečnění objednávky, dále je rovněž ke stažení a vytištění po přihlášení kupujícím do svého účtu, jenž má v rámci e-shopu;

VI

Dodání zboží

1      Veškeré zboží, které lze v našem e-shopu zakoupit máme skladem a je expedováno nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky, vyjma výrobků od externích výrobců a výrobků na zakázku, viz níže. (V případě požadavků na expresní doručení nás telefonicky kontaktujte, nebo požadavek uveďte do komentáře před odesláním objednávky).

2      V případě zakázkové výroby, nebo zakoupení zboží určené pro výrobu z kategorie "Výroba Ocelových Komponentů", se doba dodání pohybuje kolem 4-6 týdnů od přijetí platby. Zboží je vyráběné také v zahraničí, výchozí měna e-shopu je česká koruna, finální částka se může u zboží na výrobu z důvodu nestabilního měnového kurzu lišit, o čemž bude zákazník před spuštěním výroby informován. (Více informací týkající se zboží na výrobu, také naleznete na stránce velkoobchod);

 

VII

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2161 násl. občanského zákoníku.

1      Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu;

2      Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

·         Zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce);

·         Zboží bylo používáno nevhodným způsobem, v nevhodných podmínkách, nebo k jinému účelu, než bylo určeno;

 

3      Postup při reklamaci:

·         Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem z našeho e-shopu;

·         Zboží zašlete jako doporučený dopis – balík na naši adresu sídla firmy J+J Style s.r.o. V Průčelí 1650/12, Praha 4–14900 (do adresy vložte jméno Makalová Jaroslava);

·         Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu;

 

4      Reklamace se nevztahuje na zboží s již předem uvedenou závadou;

5      V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi společnost J+J Style s.r.o., v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady zákazník. Náklady na dopravu k externímu dodavateli hradí vždy zákazník.

6      Výměna zboží:

V případě potřeby (např. nevhodná velikost atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme.  Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadované zboží;

 

Postup:

 

·         Zašlete nám e-mail, který bude obsahovat vaše uživatelské jméno, číslo faktury a informace o výměně zboží. Příklad: model: 2048, vel. 8, za 2048 vel. 7 apod. Na tomto základě vám zašleme email, s návrhem o nejrychlejším způsobu převzetí/zaslání vráceného zboží;

·         Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení. V případě, že objednávka dosahovala částky vyšší než 699Kč, poštovné za první výměnu neúčtujeme. Při opakované výměně stejné objednávky, jsou poplatky spojené s dopravou účtovány;

 

 

VIII

Odstoupení od smlouvy

            Kupující (nepodnikatel) má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez 

            udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 

Pokud se tak rozhodnete, dodržujte níže uvedený postup.

 

1      Zašlete nám e-mail, který bude obsahovat vaše uživatelské jméno a číslo faktury, společně s číslem bankovního účtu, na které vám po převzetí zboží bude částka vrácena.  Na tomto základě vám zašleme informace, o nejrychlejším způsobu převzetí/zaslání vráceného zboží;

2      Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu a zasláno zpět v uvedené 14denní lhůtě. Zásilky poslané dobírkou nebudou prodejcem převzaty. Zboží musí být v bezvadném stavu, schopné dalšího prodeje;

3      Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Zejména se jedná o náklady spojené s vrácením zboží vyplývající z nákladů požadovaných třetími osobami (tzn. odborné posouzení stavu zboží, nové zabalení zboží, přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu apod., ve výši od 100Kč do 1.000Kč);

4      Storno objednávky: 

·         Objednávku lze stornovat nejlépe telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky přijat, ale zboží ještě nebylo expedováno;

 

 

5      Nevyzvednuté objednávky:

 

·         Nevyzvednutím objednávky kupující porušuje kupní smlouvu uzavřenou mezi prodejcem a kupujícím, kupní smlouva vzniká dokončeným nákupem na e-shopu;

·         Prodejce má ze zákona právo na náhradu škody, která mu nevyzvednutím zásilky vznikla, jedná se o manipulační poplatek v související s přípravou zboží k expedici, balného a náhradu poštovného dle platného ceníku e-shopu „informace o dopravě“;

·         V případě přetrvávajícího zájmu o vrácenou zásilku, Vám bude znovu odeslána.  po úhradě částky za objednané zboží předem na náš bankovní účet;

 

IX

Ochrana osobních údajů

1.    V souladu s nařízením GDPR je zpracování vašich osobních údajů nevyhnutelné pro plnění smlouvy, smluvní stranou, kterou je subjekt údajů, nebo na vykonání opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů;

2.    Pro poskytnutí služeb a uzavření kupní smlouvy potřebujeme znát některá Vaše osobní data;

3.    Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů;

4.    Osobní údaje:

·         Od Vás jako od zákazníka – fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme název firmy, adresu sídla firmy, IČ a DIČ;

5.    Údaje o Vaší činnosti:

·         Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji;

6.    Shrnutí:

·         Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. V případě, že nám nezbytně nutné údaje nebudou Vámi poskytnuty, nebude možné kupní smlouvu uzavřít. Objednávka bude stornována a zboží vráceno na sklad a následně vymazána z databáze e-shopu;

·         Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly;

7.    Váš souhlas se zasíláním newsletteru:

·         Nově registrovaný zákazník má možnost při registraci dát souhlasí s přijímáním newsletterů a tím poskytuje své osobní údaje v souladu s nařízením GDPR

·         Veškeré zasílání newsletterů bylo k 25.5.2018 pro již registrované zákazníky zrušeno;

·         V případě zájmu o znovu zasílání newsletterů si musí každý zákazník ve svém účtu tuto službu aktivovat sám a tím současně udělit souhlas k jejich zasílání v souladu s ustanovením GDPR;

Platnost obchodních podmínek e-shopu nastává dnem 25.5.2018

  

 

 
Novinky
Pokud jste registrovaný zákazník, Přihlašte - 0dhlašte se ZDE

E-Mail: 
Jméno: